Spring naar inhoud

Beleid UVV Tilburg 2016-2018

Veelzijdig Vrijwilligerswerk

De Unie van Vrijwilligers (UVV) is al meer dan 44 jaar actief in Tilburg e.o. We werven vrijwilligers op verzoek van instellingen voor zorg en welzijn en bieden de vrijwilligers in diverse projecten veelzijdig vrijwilligerswerk aan.

Onze missie is het veraangenamen van het leven van kwetsbare mensen door het aanbieden van activiteiten waarbinnen vrijwilligers het sociale netwerk van deze mensen ondersteunen en versterken.

We doen dat vanuit de visie dat vrijwilligerswerk een wezenlijke aanvulling is op de professionele zorg en welzijnsdiensten. Daarbij bewaken we scherp de grens tussen beroepsmatige inzet en de bijdrage van de vrijwilliger. Onderdeel van onze visie is ook dat de inzet van vrijwilligerswerk dient te gebeuren volgens een gedegen medewerkersbeleid.

UVV Tilburg e.o. is aangesloten bij UVV Nederland en conformeert zich op hoofdlijnen aan het beleid van de landelijke koepel.

UVV heeft de ANBI status. Hierdoor is het onder meer mogelijk dat mensen met een uitkering vrijwilligerswerk kunnen doen.

Uitgangspunten

Iedereen is welkom bij de UVV, mits men aan de gestelde functie-eisen voldoet.

Vrijwilligers van de UVV ontvangen geen geldelijke vergoeding voor hun werkzaamheden. Ook alle bestuurlijke functies zijn onbezoldigd. UVV heeft geen betaalde medewerkers.

Wij anticiperen voortdurend op overheidsbeleid en maatschappelijke ontwikkelingen omdat de rol en positie van vrijwilligers(werk) daarvan sterk afhankelijk is. In 2015 leidde dit tot deelname van UVV aan het project Vrijwillig Dichtbij. Het project is er op gericht dat vrijwilligers aan een patiënt thuis kortdurend hulp bieden rondom en tijdens een (ziekenhuis) opname. Het project loopt tot en met 2018. Meer informatie op onze website: www.uvvtilburg.nl.

Met deelnemende instellingen wordt een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Dit regelt allerlei zaken, stelt voorwaarden, legt afspraken vast en benoemt de middelen die worden ingezet. Hierdoor komen vrijwilligers tot hun recht en kunnen zij hun eigen doelen en die van de organisatie nastreven.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het gehele beleid van de UVV. De locatieleiding is verantwoordelijk voor de uitvoerende werkzaamheden van de vrijwilligers bij de instellingen. De dagleiding is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de projecten die door vrijwilligers worden uitgevoerd.

Vrijwilligers hebben een grote mate van zelfstandigheid in de uitvoering van hun werkzaamheden.

Binnen UVV is geen ruimte voor agressie, discriminatie of geweld. We volgen daarin het beleid dat binnen de instellingen waarmee we samenwerken is opgesteld.

Onze visie op vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk speelt sinds jaar en dag een belangrijke rol in de samenleving. Zonder de inzet van vrijwilligers zou veel niet gebeuren. Vrijwilligers zijn onmisbaar in onze samenleving en zijn van groot individueel, maatschappelijk en economisch belang.

Vrijwilligerswerk biedt mensen de mogelijkheid blijk te geven van hun betrokkenheid bij andere mensen of de samenleving als geheel. Zo biedt het mensen de mogelijkheid om te participeren en om erbij te horen in de samenleving.

UVV is een actieve, levendige, zelfstandige vrijwilligersorganisatie die toegevoegde waarde biedt aan vrijwilligers, hulpvragers en instellingen voor zorg en welzijn. UVV is een aantrekkelijke vrijwilligersorganisatie waar groepen vrijwilligers met plezier en betrokkenheid een bijdrage aan leveren. UVV waarborgt kwaliteit, continuïteit en betrouwbaarheid van haar activiteiten. UVV signaleert nieuwe maatschappelijke vragen en draagt in samenwerking met anderen bij aan het vormgeven van vernieuwende oplossingen door middel van inzet van vrijwilligers.

Wat willen we bereiken?

UVV stelt zich ten doel bij te dragen aan het versterken van het besef van eigen verantwoordelijkheid voor welzijn in de samenleving en dit welzijn te bevorderen door het organiseren van vrijwilligerswerk met flexibiliteit, kwaliteit en betrouwbaarheid als voornaamste kenmerken.

Definiëring van vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk is werk dat onverplicht, onbetaald en met enige regelmaat wordt verricht binnen UVV en of de organisaties waarmee UVV een samenwerkingsovereenkomst heeft.

De positie van de vrijwilliger

Vrijwilligers zijn aangesloten bij de UVV op basis van een vrijwilligersovereenkomst. Op grond van deze overeenkomst worden zij -in overleg- ingezet bij organisaties waarmee UVV een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten. Op grond van de samenwerkingsovereenkomst met organisaties gelden voor vrijwilligers de rechten en plichten die door de betreffende organisatie in hun vrijwilligersbeleid zijn vastgelegd. De UVV beoordeelt met de organisatie het vrijwilligersbeleid en ziet toe op de correcte uitvoering daarvan. Indien een organisatie geen vrijwilligersbeleid heeft zal UVV dat eisen en eventuele hulp bij het opstellen ervan aanbieden.

Werving, selectie, aanname en introductie

Werving van vrijwilligers vindt onder andere plaats door interne berichtgeving, kranten, internet en sociale media. Selectiecriteria zijn opgenomen in de functiebeschrijving. Wanneer iemand reageert op de werving volgt een selectieprocedure. De kandidaat wordt uitgenodigd voor een aannamegesprek waarin de match tussen de vrijwilliger en het vrijwilligerswerk wordt gemaakt. Bij positieve beoordeling volgt een proefperiode van 2 maanden waarna definitieve afspraken worden gemaakt. Tijdens de proefperiode wordt de vrijwilliger begeleid en ingewerkt door de leiding van het betreffende project. Alle benodigde informatie wordt verstrekt en de samenwerkingsrelaties (onderling en met beroepskrachten) en inhoudelijke doelen worden toegelicht.

UVV houdt een registratie bij van alle vrijwilligers per project. Er worden enkel de benodigde gegevens vastgelegd. Deze gegevens worden alleen met toestemming gedeeld met derden en veilig behandeld. Zie hiervoor de privacyverklaring op onze website.

Taken en taakafbakening

Alle activiteiten van UVV vrijwilligers zijn gericht op het welzijn van patiënten c.q. cliënten van de organisaties waarmee UVV afspraken heeft gemaakt. De aard van de werkzaamheden kan sterk variëren. Voor elk soort vrijwilligerswerk is of wordt een taak- en functiebeschrijving opgesteld. Die maakt duidelijk wat er van de vrij
williger wordt verwacht en onder welke condities het vrijwilligerswerk moet worden uitgevoerd. Indien van toepassing wordt in deze functiebeschrijving een duidelijke afbakening en werkrelatie opgenomen van en met beroepskrachten.

Materiële voorwaarden

Onkosten die door vrijwilligers conform afspraak met de locatieleiding worden gemaakt kunnen steeds gedeclareerd worden. Indien gewenst kan de vrijwilliger een voorschot ontvangen. UVV vrijwilligers ontvangen een onkostenvergoeding (reiskosten e.d.) van € 2,75 per gewerkte dienst.
Afhankelijk van het project en de werkzaamheden wordt kleding, gebruiksmaterialen e.d. beschikbaar gesteld. Alle vrijwilligers zijn tijdens hun werkzaamheden in opdracht van UVV verzekerd via de polis van de VNG. Afhankelijk van het project kunnen extra verzekeringen vanuit de organisatie gelden.

Begeleiding en scholing

De leiding van een project begeleidt de vrijwilliger in de werkzaamheden. Werkoverleg vindt plaats op initiatief van leiding of vrijwilliger. Periodiek worden de projecten geëvalueerd (ten minste één keer per jaar) waarbij het functioneren van zowel de groep als de individuele vrijwilliger aan de orde komt. Met de organisaties waar de vrijwilligers te werk worden gesteld maken we afspraken over de mogelijkheden tot deskundigheidsbevordering. Deze kunnen algemeen van aard zijn of betrekking hebben op de taak.

Van alle vrijwilligers is bekend wat hun ambities in het kader van vrijwilligerswerk zijn. Indien nodig is UVV behulpzaam bij het bereiken van persoonlijke gestelde doelen in het kader van de loopbaan.

Waarderingsbeleid

Het bestuur organiseert jaarlijks een bijeenkomst / uitstapje met als doel: waardering voor de inzet van de medewerkers. Deze bijeenkomst valt samen met de jaarvergadering. Het bestuur besteed aandacht aan jubilea en vertrek. De secretaris houdt daarvoor een administratie bij.

Van de dagleiding wordt verwacht dat zij regelmatig contact hebben met de vrijwilligers tijdens de werkzaamheden en daar ook de waardering uitspreken.

In de samenwerkingsovereenkomsten worden afspraken gemaakt over de waardering vanuit de organisatie. Die kunnen uiteraard verschillend zijn.

Geschillen en klachten

In de samenwerkingsovereenkomsten met organisaties is een geschillenregeling opgenomen in geval vrijwilligers onderling dan wel met cliënten, patiënten of beroepskrachten niet meer door één deur kunnen. Projectgebonden klachten kunnen direct aan de dag- en/of locatieleiding worden gemeld. Deze zal de klacht in behandeling nemen
conform procedure zoals in de samenwerkingsovereenkomst vastgelegd.

Klachten betreffende UVV (beleid en/of organisatie) kunnen (via de locatieleiding) bij het bestuur worden gemeld. Het bestuur neemt de klacht in behandeling.

Informatie en inspraak

Voor alle vrijwilligers is inhoudelijke informatie beschikbaar via de functiebeschrijvingen. Algemene informatie is beschikbaar via de nieuwsbrieven en website van de UVV.

Inspraak in de werkzaamheden is per project geregeld via de (half)jaarlijkse evaluaties of via direct contact met de dag- en locatieleiding. Inspraak in het algemeen beleid is geregeld via de jaarvergadering van de UVV.

Ontslag en vertrek

Mensen kunnen om diverse redenen stoppen met vrijwilligerswerk. In alle gevallen betekent het dat de leiding ervoor zorgt dat de vrijwilliger desgewenst een getuigschrift meekrijgt, eventueel beschikbaar gestelde attributen van de instelling inneemt en openstaande declaraties afhandelt.

Binnen de UVV geldt het bereiken van de 75 jarige leeftijd als een moment van toetsing. De vrijwilliger wordt door het bestuur geïnformeerd over het moment en mag zelf kiezen om door te gaan met het vrijwilligerswerk, mits hij of zij in staat is de werkzaamheden op een adequate wijze uit te voeren. Als een vrijwilliger dat verzoek aan het bestuur richt, zal aan de dag– en locatieleiding een beoordeling gevraagd worden.

In geval van langdurig verzuim van meer dan 3 maanden zal de locatieleiding in contact treden met de vrijwilliger en overleggen of langer aanblijven als vrijwilliger gewenst is.

Evaluatie

Dit beleid wordt jaarlijks geëvalueerd tijdens de jaarvergadering. Waar nodig worden aanpassingen gedaan. In 2015 toetsen we ons beleid en de uitvoering aan het kwaliteitslabel “Goed Geregeld”. Zo waarborgt UVV de kwaliteit, continuïteit en betrouwbaarheid van haar activiteiten. Alle projecten worden minimaal jaarlijks geëvalueerd. De uitkomsten van evaluaties worden gebruikt voor verbeteringen in de werkzaamheden.

Beleid is nooit af……..
Speerpunten van beleid in 2016 - 2018

 Volgen maatschappelijke ontwikkelingen
 Werving van vrijwilligers
 Opstellen klachtenregeling
 Uitbreiden PR en informatievoorziening
 Gratis VOG
 Kwaliteit: “Goed Geregeld”
 Vrijwillig Dichtbij