Spring naar inhoud

Achtergronden Vrijwillig Dichtbij

Vrijwillig Dichtbij

Het UVV-project "Kortdurende hulp als je er zelf even niet meer uitkomt" is een Tilburgse invulling van het landelijk project Vrijwillig Dichtbij dat wordt uitgevoerd met subsidie van de overheid en onder regie van UVV NL en de NOV. Voor meer informatie vanuit NOV verwijzen we naar hun website Lokaal Samenwerken die speciaal voor dit project is opgezet.

Het Tilburgs project richt zich op kortdurende praktische hulp aan patiënten waarvan het opnameproces niet of niet volledig zou kunnen plaatsvinden conform planning door het ontbreken van die praktische hulp.

Deelnemers. Op initiatief van de UVV nemen aan het project in Tilburg ten minste 14 plaatselijke organisaties deel: ETZ, Gemeente Tilburg, ContourdeTwern, IMW, verzorgingstehuizen Het Laar, de Hazelaar en de Herdgang, Thebe, Surplus, GGD, De Wever, Zorgbelang, Tijd Voor Actie en Kerk in Actie. Ook huisartsen zijn geïnformeerd. We leggen nog contact met de zorgverzekeraars met de vraag zich aan te sluiten bij het project.

Samenwerking. De organisaties werken samen binnen het project. Enerzijds doen zij vanuit hun primaire activiteit een beroep op vrijwilligers van de UVV wanneer de opname van de patiënt niet kan doorgaan omdat de nodige zelfstandigheid en of hulp ontbreekt.  Anderzijds denken zij mee in de organisatie van de gevraagde hulp en dragen zij bij in de introductie van de vrijwilligers en zorgen er mede voor dat die goed zijn geïnstrueerd.

Doelgroep. In principe kan iedereen gebruik maken van de hulp maar de nadruk ligt op de kwetsbare groep die niet zelfstandig kan handelen, met een (zeer) beperkt sociaal netwerk en die niet in staat is gebruik te maken van andere (commercieel aangeboden) hulpdiensten.

Werkzaamheden. De inzet van de vrijwilligers is nauwelijks te definiëren omdat er vaak sprake is van ongeplande hulp. Uiteraard zijn er wel grenzen aan de werkzaamheden. Gedurende het project worden deze grenzen in kaart gebracht en wordt bezien hoe daar anders invulling aan gegeven kan worden.

Vrijwilligers. De vrijwilligers worden door UVV Tilburg geselecteerd en begeleid. Daarbij wordt speciaal gelet op het inlevingsvermogen van de vrijwilliger, zijn of haar betrouwbaarheid en integriteit en de bereidheid om op afroep, vaak op korte termijn beschikbaar te zijn.

Introductie. Bij de start van hun werkzaamheden nemen de vrijwilligers deel aan een introductiecursus. De cursus wordt georganiseerd door ContourdeTwern en andere organisaties leveren een inhoudelijke bijdrage afhankelijk van hun expertise.

Transparantie. De vrijwilliger verantwoordt de werkzaamheden door het invullen van een digitaal formulier dat via deze website beschikbaar is.

Lerende organisatie. Twee keer per jaar komen alle organisaties bij elkaar en bespreken de organisatie en inhoud van de werkzaamheden van de vrijwilligers. Omdat het project een lerende organisatie wil zijn wordt alle inzet geanalyseerd en geëvalueerd. Wanneer blijkt dat er 'hiaten' in de hulpverlening zitten, spannen de zorginstellingen zich in om die zoveel mogelijk door regulier beleid weg te nemen.

Grenzen. Niet alles kan door onze vrijwilligers worden gedaan. De vraag rijst wel wat de vrijwilliger moet doen als die 'gaandeweg' geconfronteerd wordt met een hulpvraag waar hij of zij feitelijk niet aan mag voldoen? Op dat moment stoppen is niet altijd een optie. Het ligt voor de hand op zo'n moment de coördinator te raadplegen. Bespreken van de situatie is altijd goed.